Thursday, October 04, 2012

[Opinion] An Essay from Old for Increasing Wisdom (Chinese)


Front Cover of Some Printed Editions of An Essay


1. Many westerners find Chinese inscrutable.

When I was growing up, I too find the behaviour of my elders hard to understand.
 

My "aha moment" in understanding the behaviour of my elders came when I was about 10 years old and chance upon An Essay from Old for Increasing Wisdom ("增廣昔時賢文").
 

I was very impressed by this essay.
 

After reading this essay, I find the behaviour of my elders (and fellow Chinese) understandable.

 

2. I have sampled about five partial English translation of An Essay from Old for Increasing Wisdom on the Web and find none of them satisfactory; so I am not linking to any of them.

The following are some introductory remarks from asiawind.com:

http://www.asiawind.com/forums/read.php?f=11&i=107148&t=107148

This latest book by Mr. Yoon-Ngan Chung is a translation of the famous collection of Chinese adages, Zeng Guang Xian Wen (曾廣昔時賢文 Broadening Wisdom).

It is a crystallization of Chinese wisdom through the centuries, presented in English for Overseas Chinese and for Westerners and non-Chinese who love Chinese culture. It is also a reflection of the trinitarian nature of the Chinese in Confucian, Daoist and Buddhist philosophies, an openness of the Chinese psyche to accept different and paradoxical interpretations of life.

The original work in Chinese was a compilation by Ming and early Qing scholars, and it stands as a companion to the famous Vegetable Roots (菜根譚) compiled by Ming scholar Hong Yingming (洪應明). An English translation of Vegetable Roots called Zen of Vegetable Roots in Chinese Painting has been published by Mr. Chung's friend, Dr. S.L. Lee (李兆良博士 the Administrator of asiawind.com), who shares similar values and affection for Chinese tradition.

...

No one knows who wrote this book "增廣昔時賢文 or Chinese Words of Wisdom of the past" and when was it written. It is believed that it first appeared during the Ming Dynasty (明朝 1368AD to 1644AD). Through the periods of the Dynasties of Ming, Qing (清朝 1644 to 1911) and the early Republic (民國 1912AD to ?) it was a text book for students. Million of Chinese People had read it and many of them memorised most of the verses if not the whole book. The verses, which were and still are the sayings from all walks of life, are easily rhymed and easy to read. Altogether there are three hundred and fifty three (353) verses.
 

---------------------------------------------------------------------------

I shall start with a few verses

(1)
畫虎畫皮難畫骨,---Hua4 hu3 hua4 pi2 nan2 hua4 gu3,
知人口面不知心.---Zhi ren2 kou3 mian4 bu4 zhi xin.
Painting a tiger reveals its skin, not its bones,
Knowing a man is of his face, not his mind.
 

----------------------------------------------------------------------------

(2)
有意栽花花不發,---You3 yi4 zai hua hua bu4 fa,
無心插柳柳成陰.---Wu2 xin cha liu3 liu3 cheng2 yin.

Nurturing with care, my flower did not bloom,
Neglecting a stuck willow branch, it grew into a shade.
 

----------------------------------------------------------------------------

(3)
饒人不是癡漢,---Rao2 ren2 bu4 shi4 chi han4,
癡漢不會饒人.---Chi han4 bu2 hui4 rao2 ren2.

He who forgives is not an idiot,
An idiot does not know how to forgive.
 

----------------------------------------------------------------------------

(4)
近水樓臺先得月,---Jin4 shui3 lou2 tai2 xian de2 yue4,
向陽花木易逢春.---Xiang4 yang2 hua mu4 yi4 feng2 chun.

A waterfront pavilion gets the moonlight first;
Spring comes first to plants on the sunny side.
 

----------------------------------------------------------------------------


(5)
古人不見今時月,---Gu3 ren2 bu4 jian4 jin shi2 yue4,
今月曾經照古人.---Jin yue4 zeng jing zhao4 gu3 ren2.

Our ancestors have not seen the moon today,
The moon today has seen them all.
 

----------------------------------------------------------------------------


3. The Text of An Essay from Old for Increasing Wisdom in Traditional Chinese from Wikisource:

https://zh.wikisource.org/zh-hant/%E5%A2%9E%E5%BB%A3%E6%98%94%E6%99%82%E8%B3%A2%E6%96%87

001    昔時賢文,誨汝諄諄。

002    集韻增廣,多見多聞。

003    觀今宜鑒古,無古不成今。

004    知己知彼,將心比心。

005    酒逢知己飲,詩向會人吟。

006    相識滿天下,知心能幾人。

007    相逢好似初相識,到老終無怨恨心。

008    近水知魚性,近山識鳥音。

009    易漲易退山溪水,易反易覆小人心。

010    運去金成鐵,時來鐵成金。

011    讀書須用意,一字值千金。

012    逢人且說三分話,未可全拋一片心。

013    有意栽花花不發,無心插柳柳成蔭。

014    畫虎畫皮難畫骨,知人知面不知心。

015    錢財如糞土,仁義值千金。

016    流水下灘非有意,白雲出岫本無心。

017    當時若不登高望,誰信東流海洋深。

018    路遙知馬力,事久見人心。

019    兩人一般心,有錢堪買金。

020    一人一般心,無錢堪買針。

021    相見易得好,久住難為人。

022    馬行無力皆因瘦,人不風流只為貧。

023    饒人不是痴漢,痴漢不會饒人。

024    是親不是親,非親卻是親。

025    美不美山中水,親不親故鄉人。

026    鶯花猶怕春光老,豈可教人枉度春。

027    相逢不飲空歸去,洞口桃花也笑人。

028    紅粉佳人休便老,風流浪子莫教貧。

029    在家不會迎賓客,出門方知少主人。

030    客來主不顧,應恐是痴人。

031    貧居鬧市無人問,富在深山有遠親。

032    誰人背後無人說,那個人前不說人。

033    有錢道真語,無錢語不真。

034    不信但看筵中酒,杯杯先敬有錢人。

035    鬧裡有錢,靜處安身。

036    來如風雨,去似微塵。

037    長江後浪推前浪,世上新人換舊人。
 

 (一說此句典出宋劉斧《青瑣高議》。我聞古人之詩曰:「長江後浪推前浪,浮事新人換舊人。」)

038    近水樓台先得月,向陽花木早逢春。

039    古人不見今時月,今月曾經照古人。

040    先到為君,後到為臣。

041    莫道君行早,更有早行人。

042    莫信直中直,須防仁不仁。

043    山中有直樹,世上無直人。

044    自恨枝無葉,莫怨太陽偏。

045    萬般皆是命,半點不由人。

046    一年之計在於春,一日之計在於晨。

047    一家之計在於和,一生之計在於勤。

048    責人之心責己,恕己之心恕人。

049    守口如瓶,防意如城。

050    寧可負我,切莫負人。

051    積善成名,積惡滅身。

052    再三行好事,第一莫欺心。

053    虎生猶可近,人熟不堪親。

054    來說是非者,便是是非人。

055    遠水難救近火,遠親不如近鄰。

056    有錢有酒多兄弟,急難何曾見一人。

057    人情似紙張張薄,世事如棋局局新。

058    山中也有千年樹,世上難逢百歲人。

059    力微休負重,言輕莫勸人。

060    無錢休入眾,遭難莫尋親。

061    平生莫做皺眉事,世上應無切齒人。

062    士者國之寶,儒為席上珍。

063    若要斷酒法,醒眼看醉人。

064    求人須求大丈夫,濟人須濟急時無。

065    渴時一滴如甘露,醉後添杯不如無。

066    久住令人賤,貧來親也疏。

067    酒中不語真君子,財上分明大丈夫。

068    出家如初,成佛有餘。

069    積金千兩,不如明解經書。

070    養子不教如養驢,養女不教如養豬。

071    有田不耕倉廩虛,有書不讀子孫愚。

072    倉廩虛兮歲月乏,子孫愚兮禮義疏。

073    同君一夜話,勝讀十年書。

074    人不通古今,馬牛而襟裾。

075    茫茫四海人無數,那個男兒是丈夫。

076    白酒釀成延好客,黃金散盡為收書。

077    救人一命,勝造七級浮屠。

078    城門失火,殃及池魚。

079    庭前生瑞草,好事不如無。

080    欲求真富貴,須下死工夫。

081    百年成之不足,一旦壞之有餘。

082    人心似鐵,官法如爐。

083    善化不足,惡化有餘。

084    水太清則無魚,人太緊則無智。

085    智者減半,愚者全無。

086    在家由父,出嫁從夫。

087    痴人畏婦,賢女敬夫。

088    是非終日有,不聽自然無。

089    寧可正而不足,不可邪而有餘。

090    寧可信其有,不可信其無。

091    竹籬茅舍風光好,道院僧房總不如。

092    命裡有時終須有,命裡無時莫強求。

093    道院迎仙客,書房隱相儒。

094    庭栽棲鳳竹,池養化龍魚。

095    結交須勝己,似我不如無。

096    但看三五日,相見不如初。

097    人情似水分高下,世事如雲任捲舒。

098    會說說都是,不會說無理。

099    磨刀恨不利,刀利傷人指。

100    求財恨不多,財多害人己。

101    知足常足終身不辱,知止常止終身不恥。

102    有福傷財,無福傷己。

103    差之毫釐,失之千里。

104    若登高必自卑,若行遠必自邇。

105    三思而行,再斯可矣。

106    使口不如自走,求人不如求己。

109    小時是兄弟,長大各鄉里。

110    妒財莫妒食,怨生莫怨死。

111    人見白頭嗔,我見白頭喜。

112    多少少年亡,不到白頭死。

113    牆有縫,壁有耳。

114    好事不出門,惡事傳千里。

115    賊是小人,智過君子。

116    君子固窮,小人窮斯濫矣。

117    貧窮自在,富貴多憂。

118    不以我為德,反以我為仇。

119    寧向直中取,莫向曲中求。

120    人無遠慮,必有近憂。

121    知我者謂我心憂,不知我者謂我何求。

122    晴乾不肯去,直待雨淋頭。

123    成事莫說,覆水難收。

124    是非只為多開口,煩惱皆因強出頭。

125    忍得一時之氣,免得百日之憂。

126    近來學得烏龜法,得縮頭時且縮頭。

127    懼法朝朝樂,欺公日日憂。

128    人生一世,草生一春。

129    白髮不隨人而去,看來又是白頭翁。

130    月到十五光明少,人到中年萬事休。

131    兒孫自有兒孫福,莫把兒孫作馬牛。

132    人生不滿百,常懷千歲憂。

133    今朝有酒今朝醉,明日愁來明日憂。

134    路逢險處難迴避,事到頭來不自由。

135    藥能醫假病,酒不解真愁。

136    人平不語,水平不流。

137    一家養女百家求,一馬不行百馬憂。

138    有花方酌酒,無月不登樓。

139    三杯通大道,一醉解千愁。

140    深山畢竟藏猛虎,大海終須納細流。

141    惜花須檢點,愛月不梳頭。

142    大抵選他肌骨好,不敷紅粉也風流。

143    受恩深處宜先退,得意濃時便可休。

144    莫待是非來入耳,從前恩愛反成仇。

145    留得五湖明月在,不愁無處下金鉤。

146    休別有魚處,莫戀淺灘頭。

147    去時終須去,再三留不住。

148    忍一句息一怒,饒一著退一步。

149    三十不豪,四十不富,五十將近尋死路。

150    生不認魂,死不認屍。

151    父母恩深終有別,夫妻義重也分離。

152    人生似鳥同林宿,大限來時各自飛。

153    人善被人欺,馬善被人騎。

154    人無橫財不富,馬無夜草不肥。

155    人惡人怕天不怕,人善人欺天不欺。

156    善惡到頭終有報,只爭來早與來遲。

157    黃河尚有澄清日,豈可人無得運時。

158    得寵思辱,居安思危。

159    念念有如臨敵日,心心常似過橋時。

160    英雄行險道,富貴似花枝。

161    人情莫道春光好,只怕秋來有冷時。

162    送君千里,終須一別。

163    但將冷眼觀螃蟹,看他橫行到幾時。

164    見事莫說,問事不知。

165    閒事莫管,無事早歸。

166    假袍染就真紅色,也被旁人說是非。

167    善事可作,惡事莫為。

168    許人一物,千金不移。

169    龍生龍子,虎生豹兒。

170    龍游淺水遭蝦戲,虎落平陽被犬欺。

171    一舉首登龍虎榜,十年身到鳳凰池。

172    十年窗下無人問,一舉成名天下知。

173    酒債尋常到處有,人生七十古來稀。

174    養兒防老,積穀防饑。

175    雞豚狗彘之畜,無失其時。
 


176    數口之家,可以無饑矣。

177    常將有日思無日,莫把無時當有時。

178    時來風送滕王閣,運去雷轟薦福碑。

179    入門休問榮枯事,觀看容顏便得知。

180    官清書吏瘦,神靈廟祝肥。

181    息卻雷霆之怒,罷卻虎狼之威。

182    饒人算之本,輸人算之機。

183    好言難得,惡語易施。

184    一言既出,駟馬難追。

185    道吾好者是吾賊,道吾惡者是吾師。

186    路逢險處須當避,不是才人莫獻詩。

187    三人同行,必有我師焉。

188    擇其善者而從之,其不善者而改之。

189    少年不努力,老大徒傷悲。

190    人有善願,天必從之。

191    莫飲卯時酒,昏昏醉到酉。

192    莫罵酉時妻,一夜受孤淒。

193    種瓜得瓜,種豆得豆。

194    天網恢恢,疏而不漏。

195    見官莫向前,做客莫在後。

196    寧添一斗,莫添一口。

197    螳螂捕蟬,豈知黃雀在後。

198    不求金玉重重貴,但願兒孫個個賢。

199    一日夫妻,百世姻緣。

200    百世修來同船渡,千世修來共枕眠。

201    殺人一萬,自損三千。

202    傷人一語,利如刀割。

203    枯木逢春猶再發,人無兩度少年時。

204    未晚先投宿,雞鳴早看天。

205    將相額頭堪走馬,公侯肚裡好撐船。

206    富人思來年,貧人思眼前。

207    世上若要人情好,賒去物件莫取錢。

208    死生有命,富貴在天。

209    擊石原有火,不擊乃無煙。

210    人學始知道,不學亦徒然。

211    莫笑他人老,終須還到我。

212    但能依本分,終身無煩惱。

213    君子愛財,取之有道。

214    貞婦愛色,納之以禮。

215    善有善報,惡有惡報。

216    不是不報,日子未到。

217    人而無信,不知其可也。

218    一人道好,千人傳實。

219    凡事要好,須問三老。

220    若爭小利,便失大道。

221    年年防饑,夜夜防盜。

222    學者如禾如稻,不學者如蒿如草。

223    遇飲酒時須飲酒,得高歌處且高歌。

224    因風吹火,用力不多。

225    不因漁父引,怎得見波濤。

226    無求到處人情好,不飲任他酒價高。

227    知事少時煩惱少,識人多處是非多。

228    入山不怕傷人虎,只怕人情兩面刀。

229    強中自有強中手,惡人自有惡人磨。

230    會使不在家豪富,風流不用著衣多。

231    光陰似箭,日月如梭。

232    天時不如地利,地利不如人和。

233    黃金未為貴,安樂值錢多。

234    世上萬般皆下品,思量惟有讀書高。

235    世間好語佛說盡,天下名山僧佔多。

236    為善最樂,為惡難逃。

237    羊有跪乳之恩,鴉有反哺之義。

238    你急他未急,人閒心不閒。

239    隱惡揚善,執其兩端。

240    妻賢夫禍少,子孝父心寬。

241    既墜釜甑,反顧無益。

242    反覆之水,收之實難。

243    人生知足何時足,人老偷閒且自閒。

244    但有綠楊堪繫馬,處處有路透長安。

245    見者易,學者難。

246    莫將容易得,便作等閒看。

247    用心計較般般錯,退步思量事事難。

248    道路各別,養家一般。

249    從儉入奢易,從奢入儉難。

250    知音說與知音聽,不是知音莫與談。

251    點石化成金,人心猶未足。

252    飽了肚,賣了屋。

253    他人睨睨,不涉你目。

254    他人碌碌,不涉你足。

255    誰人不愛子孫賢,誰人不愛千鐘粟,奈五行不是這般題目。

256    莫把真心空計較,兒孫自有兒孫福。

257    與人不和,勸人養鵝。

258    與人不睦,勸人架屋。

259    但行好事,莫問前程。

260    河狹水急,人急計生。

261    明知山有虎,莫向虎山行。

262    路不行不到,事不為不成。

263    人不勸不善,鐘不打不鳴。

264    無錢方斷酒,臨老始看經。

265    萬事勸人休瞞眛,舉頭三尺有神明。

266    但存方寸地,留與子孫耕。

267    滅卻心頭火,剔起佛前燈。

268    惺惺常不足,懞懞作公卿。

269    點塔七層,不如暗處一燈。

270    眾星朗朗,不如孤月獨明。

271    兄弟相害,不如陌生。

272    合理可作,小利莫爭。

273    牡丹花好空入目,棗花雖小結實成。

274    欺老莫欺少,欺人心不明。

275    隨分耕鋤收地利,他時飽暖謝蒼天。

276    得忍且忍得耐且耐,不忍不耐小事成大。

277    相論逞英雄,家計漸漸退。

278    賢婦令夫貴,惡婦令夫敗。

279    一人有慶,兆民咸賴。

280    人老心未老,人窮志不窮。

281    人無千日好,花無百日紅。

282    殺人可恕,情理難容。

283    乍富不知新受用,乍貧難改舊家風。

284    座上客常滿,杯中酒不空。

285    屋漏偏逢連夜雨,行船更遇打頭風。

286    筍因落籜方成竹,魚為奔波始化龍。

287    記得少年騎竹馬,看看又是白頭翁。

288    禮義生於富足,盜賊出於貧窮。

289    天上眾星皆拱北,世間無水不朝東。

290    君子安貧,達人知命。

291    忠言逆耳利於行,良藥苦口利於病。

292    順天者存,逆天者亡。

293    人為財死,鳥為食亡。

294    夫妻相和合,琴瑟與笙簧。

295    有兒貧不久,無子富不長。

296    善必壽考,惡必早亡。

297    爽口食多偏作病,快心事過恐生殃。

298    富貴定要安本分,貧窮不必枉思量。

299    畫水無風空作浪,繡花雖好不聞香。

300    貪他一斗米,失卻半年糧。

301    爭他一腳豚,反失一腿羊。

302    龍歸晚洞雲猶濕,麝過春山草木香。

303    平生只會量人短,何不回頭把自量。

304    見善如不及,見惡如探湯。

305    人窮志短,馬瘦毛長。

306    自家心裡急,他人未知忙。

307    病有高人說藥方,貧無達士將金贈。

308    觸來莫與說,事過心清涼。

309    秋至滿山多秀色,春來無處不花香。

310    凡人不可貌相,海水不可斗量。

311    清清之水為土所防,濟濟之士為酒所傷。

312    高草之下或有蘭香,茅茨之屋或有公王。

313    無限朱門生餓殍,幾多白屋出公卿。

314    醉後乾坤大,壺中日月長。

315    萬事命已定,浮生空自忙。

316    千里送毫毛,寄得不寄失。

317    一人傳虛,百人傳實。

318    世事明如鏡,前程暗似漆。

319    人生一世,如駒過隙。

320    良田萬頃,日食一升。

321    大廈千間,夜眠八尺。

322    千經萬典,孝義為先。

323    一字入公門,九牛拖不出。

324    衙門八字開,有理無錢莫進來。

325    富從升合起,貧由不算來。

326    家無讀書子,官從何處來。

327    萬事不由人計較,一身都是命安排。

328    急行慢行,前程只有多少路。

329    人間私語,天聞若雷。

330    暗室虧心,神目如電。

331    一毫之惡勸人莫作,一毫之善與人方便。

332    虧人是禍饒人是福,天眼恢恢報應甚速。

333    聖賢言語,神欽鬼服。

334    人各有心,心各有志。

335    口說不如身逢,耳聞不如目見。

336    養軍千日,用在一朝。

337    國清才子貴,家富小兒驕。

338    利刀割體痕易合,惡語傷人恨難消。

339    公道世間惟白髮,貴人頭上不曾饒。

340    有錢堪出眾,無衣懶出門。

341    為官須作相,及第必爭先。

342    苗從地發,樹向枝分。

343    父子和而家不退,兄弟和而家不分。

344    官有正條,民有私約。

345    閒時不燒香,急時抱佛腳。

346    幸生太平無事日,恐逢年老不多時。

347    國亂思良將,家貧思賢妻。

348    池塘積水須防旱,田地深耕足養家。

349    根深不怕風搖動,樹正何愁月影斜。

350    奉勸君子,各宜守己。

351    隻此呈示,萬無一失。4. The Text of An Essay from Old for Increasing Wisdom in Simplified Chinese:

001    昔时贤文,诲汝谆谆。

002    集韵增广,多见多闻。

003    观今宜鉴古,无古不成今。

004    知己知彼,将心比心。

005    酒逢知己饮,诗向会人吟。

006    相识满天下,知心能几人。

007    相逢好似初相识,到老终无怨恨心。

008    近水知鱼性,近山识鸟音。

009    易涨易退山溪水,易反易覆小人心。

010    运去金成铁,时来铁成金。

011    读书须用意,一字值千金。

012    逢人且说三分话,未可全抛一片心。

013    有意栽花花不发,无心插柳柳成荫。

014    画虎画皮难画骨,知人知面不知心。

015    钱财如粪土,仁义值千金。

016    流水下滩非有意,白云出岫本无心。

017    当时若不登高望,谁信东流海洋深。

018    路遥知马力,事久见人心。

019    两人一般心,有钱堪买金。

020    一人一般心,无钱堪买针。

021    相见易得好,久住难为人。

022    马行无力皆因瘦,人不风流只为贫。

023    饶人不是痴汉,痴汉不会饶人。

024    是亲不是亲,非亲却是亲。

025    美不美山中水,亲不亲故乡人。

026    莺花犹怕春光老,岂可教人枉度春。

027    相逢不饮空归去,洞口桃花也笑人。

028    红粉佳人休便老,风流浪子莫教贫。

029    在家不会迎宾客,出门方知少主人。

030    客来主不顾,应恐是痴人。

031    贫居闹市无人问,富在深山有远亲。

032    谁人背后无人说,那个人前不说人。

033    有钱道真语,无钱语不真。

034    不信但看筵中酒,杯杯先敬有钱人。

035    闹里有钱,静处安身。

036    来如风雨,去似微尘。

037    长江后浪推前浪,世上新人换旧人。

(一说此句典出宋刘斧《青琐高议》。我闻古人之诗曰:「长江后浪推前浪,浮事新人换旧人。」)

038    近水楼台先得月,向阳花木早逢春。

039    古人不见今时月,今月曾经照古人。

040    先到为君,后到为臣。

041    莫道君行早,更有早行人。

042    莫信直中直,须防仁不仁。

043    山中有直树,世上无直人。

044    自恨枝无叶,莫怨太阳偏。

045    万般皆是命,半点不由人。

046    一年之计在于春,一日之计在于晨。

047    一家之计在于和,一生之计在于勤。

048    责人之心责己,恕己之心恕人。

049    守口如瓶,防意如城。

050    宁可负我,切莫负人。

051    积善成名,积恶灭身。

052    再三行好事,第一莫欺心。

053    虎生犹可近,人熟不堪亲。

054    来说是非者,便是是非人。

055    远水难救近火,远亲不如近邻。

056    有钱有酒多兄弟,急难何曾见一人。

057    人情似纸张张薄,世事如棋局局新。

058    山中也有千年树,世上难逢百岁人。

059    力微休负重,言轻莫劝人。

060    无钱休入众,遭难莫寻亲。

061    平生莫做皱眉事,世上应无切齿人。

062    士者国之宝,儒为席上珍。

063    若要断酒法,醒眼看醉人。

064    求人须求大丈夫,济人须济急时无。

065    渴时一滴如甘露,醉后添杯不如无。

066    久住令人贱,贫来亲也疏。

067    酒中不语真君子,财上分明大丈夫。

068    出家如初,成佛有余。

069    积金千两,不如明解经书。

070    养子不教如养驴,养女不教如养猪。

071    有田不耕仓廪虚,有书不读子孙愚。

072    仓廪虚兮岁月乏,子孙愚兮礼义疏。

073    同君一夜话,胜读十年书。

074    人不通古今,马牛而襟裾。

075    茫茫四海人无数,那个男儿是丈夫。

076    白酒酿成延好客,黄金散尽为收书。

077    救人一命,胜造七级浮屠。

078    城门失火,殃及池鱼。

079    庭前生瑞草,好事不如无。

080    欲求真富贵,须下死工夫。

081    百年成之不足,一旦坏之有余。

082    人心似铁,官法如炉。

083    善化不足,恶化有余。

084    水太清则无鱼,人太紧则无智。

085    智者减半,愚者全无。

086    在家由父,出嫁从夫。

087    痴人畏妇,贤女敬夫。

088    是非终日有,不听自然无。

089    宁可正而不足,不可邪而有余。

090    宁可信其有,不可信其无。

091    竹篱茅舍风光好,道院僧房总不如。

092    命里有时终须有,命里无时莫强求。

093    道院迎仙客,书房隐相儒。

094    庭栽栖凤竹,池养化龙鱼。

095    结交须胜己,似我不如无。

096    但看三五日,相见不如初。

097    人情似水分高下,世事如云任卷舒。

098    会说说都是,不会说无理。

099    磨刀恨不利,刀利伤人指。

100    求财恨不多,财多害人己。

101    知足常足终身不辱,知止常止终身不耻。

102    有福伤财,无福伤己。

103    差之毫厘,失之千里。

104    若登高必自卑,若行远必自迩。

105    三思而行,再斯可矣。

106    使口不如自走,求人不如求己。

109    小时是兄弟,长大各乡里。

110    妒财莫妒食,怨生莫怨死。

111    人见白头嗔,我见白头喜。

112    多少少年亡,不到白头死。

113    墙有缝,壁有耳。

114    好事不出门,恶事传千里。

115    贼是小人,智过君子。

116    君子固穷,小人穷斯滥矣。

117    贫穷自在,富贵多忧。

118    不以我为德,反以我为仇。

119    宁向直中取,莫向曲中求。

120    人无远虑,必有近忧。

121    知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。

122    晴干不肯去,直待雨淋头。

123    成事莫说,覆水难收。

124    是非只为多开口,烦恼皆因强出头。

125    忍得一时之气,免得百日之忧。

126    近来学得乌龟法,得缩头时且缩头。

127    惧法朝朝乐,欺公日日忧。

128    人生一世,草生一春。

129    白发不随人而去,看来又是白头翁。

130    月到十五光明少,人到中年万事休。

131    儿孙自有儿孙福,莫把儿孙作马牛。

132    人生不满百,常怀千岁忧。

133    今朝有酒今朝醉,明日愁来明日忧。

134    路逢险处难回避,事到头来不自由。

135    药能医假病,酒不解真愁。

136    人平不语,水平不流。

137    一家养女百家求,一马不行百马忧。

138    有花方酌酒,无月不登楼。

139    三杯通大道,一醉解千愁。

140    深山毕竟藏猛虎,大海终须纳细流。

141    惜花须检点,爱月不梳头。

142    大抵选他肌骨好,不敷红粉也风流。

143    受恩深处宜先退,得意浓时便可休。

144    莫待是非来入耳,从前恩爱反成仇。

145    留得五湖明月在,不愁无处下金钩。

146    休别有鱼处,莫恋浅滩头。

147    去时终须去,再三留不住。

148    忍一句息一怒,饶一着退一步。

149    三十不豪,四十不富,五十将近寻死路。

150    生不认魂,死不认尸。

151    父母恩深终有别,夫妻义重也分离。

152    人生似鸟同林宿,大限来时各自飞。

153    人善被人欺,马善被人骑。

154    人无横财不富,马无夜草不肥。

155    人恶人怕天不怕,人善人欺天不欺。

156    善恶到头终有报,只争来早与来迟。

157    黄河尚有澄清日,岂可人无得运时。

158    得宠思辱,居安思危。

159    念念有如临敌日,心心常似过桥时。

160    英雄行险道,富贵似花枝。

161    人情莫道春光好,只怕秋来有冷时。

162    送君千里,终须一别。

163    但将冷眼观螃蟹,看他横行到几时。

164    见事莫说,问事不知。

165    闲事莫管,无事早归。

166    假袍染就真红色,也被旁人说是非。

167    善事可作,恶事莫为。

168    许人一物,千金不移。

169    龙生龙子,虎生豹儿。

170    龙游浅水遭虾戏,虎落平阳被犬欺。

171    一举首登龙虎榜,十年身到凤凰池。

172    十年窗下无人问,一举成名天下知。

173    酒债寻常到处有,人生七十古来稀。

174    养儿防老,积谷防饥。

175    鸡豚狗彘之畜,无失其时。

176    数口之家,可以无饥矣。

177    常将有日思无日,莫把无时当有时。

178    时来风送滕王阁,运去雷轰荐福碑。

179    入门休问荣枯事,观看容颜便得知。

180    官清书吏瘦,神灵庙祝肥。

181    息却雷霆之怒,罢却虎狼之威。

182    饶人算之本,输人算之机。

183    好言难得,恶语易施。

184    一言既出,驷马难追。

185    道吾好者是吾贼,道吾恶者是吾师。

186    路逢险处须当避,不是才人莫献诗。

187    三人同行,必有我师焉。

188    择其善者而从之,其不善者而改之。

189    少年不努力,老大徒伤悲。

190    人有善愿,天必从之。

191    莫饮卯时酒,昏昏醉到酉。

192    莫骂酉时妻,一夜受孤凄。

193    种瓜得瓜,种豆得豆。

194    天网恢恢,疏而不漏。

195    见官莫向前,做客莫在后。

196    宁添一斗,莫添一口。

197    螳螂捕蝉,岂知黄雀在后。

198    不求金玉重重贵,但愿儿孙个个贤。

199    一日夫妻,百世姻缘。

200    百世修来同船渡,千世修来共枕眠。

201    杀人一万,自损三千。

202    伤人一语,利如刀割。

203    枯木逢春犹再发,人无两度少年时。

204    未晚先投宿,鸡鸣早看天。

205    将相额头堪走马,公侯肚里好撑船。

206    富人思来年,贫人思眼前。

207    世上若要人情好,赊去对象莫取钱。

208    死生有命,富贵在天。

209    击石原有火,不击乃无烟。

210    人学始知道,不学亦徒然。

211    莫笑他人老,终须还到我。

212    但能依本分,终身无烦恼。

213    君子爱财,取之有道。

214    贞妇爱色,纳之以礼。

215    善有善报,恶有恶报。

216    不是不报,日子未到。

217    人而无信,不知其可也。

218    一人道好,千人传实。

219    凡事要好,须问三老。

220    若争小利,便失大道。

221    年年防饥,夜夜防盗。

222    学者如禾如稻,不学者如蒿如草。

223    遇饮酒时须饮酒,得高歌处且高歌。

224    因风吹火,用力不多。

225    不因渔父引,怎得见波涛。

226    无求到处人情好,不饮任他酒价高。

227    知事少时烦恼少,识人多处是非多。

228    入山不怕伤人虎,只怕人情两面刀。

229    强中自有强中手,恶人自有恶人磨。

230    会使不在家豪富,风流不用着衣多。

231    光阴似箭,日月如梭。

232    天时不如地利,地利不如人和。

233    黄金未为贵,安乐值钱多。

234    世上万般皆下品,思量惟有读书高。

235    世间好语佛说尽,天下名山僧占多。

236    为善最乐,为恶难逃。

237    羊有跪乳之恩,鸦有反哺之义。

238    你急他未急,人闲心不闲。

239    隐恶扬善,执其两端。

240    妻贤夫祸少,子孝父心宽。

241    既坠釜甑,反顾无益。

242    反复之水,收之实难。

243    人生知足何时足,人老偷闲且自闲。

244    但有绿杨堪系马,处处有路透长安。

245    见者易,学者难。

246    莫将容易得,便作等闲看。

247    用心计较般般错,退步思量事事难。

248    道路各别,养家一般。

249    从俭入奢易,从奢入俭难。

250    知音说与知音听,不是知音莫与谈。

251    点石化成金,人心犹未足。

252    饱了肚,卖了屋。

253    他人睨睨,不涉你目。

254    他人碌碌,不涉你足。

255    谁人不爱子孙贤,谁人不爱千钟粟,奈五行不是这般题目。

256    莫把真心空计较,儿孙自有儿孙福。

257    与人不和,劝人养鹅。

258    与人不睦,劝人架屋。

259    但行好事,莫问前程。

260    河狭水急,人急计生。

261    明知山有虎,莫向虎山行。

262    路不行不到,事不为不成。

263    人不劝不善,钟不打不鸣。

264    无钱方断酒,临老始看经。

265    万事劝人休瞒眛,举头三尺有神明。

266    但存方寸地,留与子孙耕。

267    灭却心头火,剔起佛前灯。

268    惺惺常不足,蒙蒙作公卿。

269    点塔七层,不如暗处一灯。

270    众星朗朗,不如孤月独明。

271    兄弟相害,不如陌生。

272    合理可作,小利莫争。

273    牡丹花好空入目,枣花虽小结实成。

274    欺老莫欺少,欺人心不明。

275    随分耕锄收地利,他时饱暖谢苍天。

276    得忍且忍得耐且耐,不忍不耐小事成大。

277    相论逞英雄,家计渐渐退。

278    贤妇令夫贵,恶妇令夫败。

279    一人有庆,兆民咸赖。

280    人老心未老,人穷志不穷。

281    人无千日好,花无百日红。

282    杀人可恕,情理难容。

283    乍富不知新受用,乍贫难改旧家风。

284    座上客常满,杯中酒不空。

285    屋漏偏逢连夜雨,行船更遇打头风。

286    笋因落箨方成竹,鱼为奔波始化龙。

287    记得少年骑竹马,看看又是白头翁。

288    礼义生于富足,盗贼出于贫穷。

289    天上众星皆拱北,世间无水不朝东。

290    君子安贫,达人知命。

291    忠言逆耳利于行,良药苦口利于病。

292    顺天者存,逆天者亡。

293    人为财死,鸟为食亡。

294    夫妻相和合,琴瑟与笙簧。

295    有儿贫不久,无子富不长。

296    善必寿考,恶必早亡。

297    爽口食多偏作病,快心事过恐生殃。

298    富贵定要安本分,贫穷不必枉思量。

299    画水无风空作浪,绣花虽好不闻香。

300    贪他一斗米,失却半年粮。

301    争他一脚豚,反失一腿羊。

302    龙归晚洞云犹湿,麝过春山草木香。

303    平生只会量人短,何不回头把自量。

304    见善如不及,见恶如探汤。

305    人穷志短,马瘦毛长。

306    自家心里急,他人未知忙。

307    病有高人说药方,贫无达士将金赠。

308    触来莫与说,事过心清凉。

309    秋至满山多秀色,春来无处不花香。

310    凡人不可貌相,海水不可斗量。

311    清清之水为土所防,济济之士为酒所伤。

312    高草之下或有兰香,茅茨之屋或有公王。

313    无限朱门生饿殍,几多白屋出公卿。

314    醉后乾坤大,壶中日月长。

315    万事命已定,浮生空自忙。

316    千里送毫毛,寄得不寄失。

317    一人传虚,百人传实。

318    世事明如镜,前程暗似漆。

319    人生一世,如驹过隙。

320    良田万顷,日食一升。

321    大厦千间,夜眠八尺。

322    千经万典,孝义为先。

323    一字入公门,九牛拖不出。

324    衙门八字开,有理无钱莫进来。

325    富从升合起,贫由不算来。

326    家无读书子,官从何处来。

327    万事不由人计较,一身都是命安排。

328    急行慢行,前程只有多少路。

329    人间私语,天闻若雷。

330    暗室亏心,神目如电。

331    一毫之恶劝人莫作,一毫之善与人方便。

332    亏人是祸饶人是福,天眼恢恢报应甚速。

333    圣贤言语,神钦鬼服。

334    人各有心,心各有志。

335    口说不如身逢,耳闻不如目见。

336    养军千日,用在一朝。

337    国清才子贵,家富小儿骄。

338    利刀割体痕易合,恶语伤人恨难消。

339    公道世间惟白发,贵人头上不曾饶。

340    有钱堪出众,无衣懒出门。

341    为官须作相,及第必争先。

342    苗从地发,树向枝分。

343    父子和而家不退,兄弟和而家不分。

344    官有正条,民有私约。

345    闲时不烧香,急时抱佛脚。

346    幸生太平无事日,恐逢年老不多时。

347    国乱思良将,家贫思贤妻。

348    池塘积水须防旱,田地深耕足养家。

349    根深不怕风摇动,树正何愁月影斜。

350    奉劝君子,各宜守己。

351    只此呈示,万无一失。


References:

"增廣賢文", Wikipedia - The Free Encyclopedia,
http://zh.wikipedia.org/zh-hant/%E5%A2%9E%E5%BB%A3%E8%B3%A2%E6%96%87
(accessed 2012-10-04).

"增广贤文", Hudong,
http://www.hudong.com/wiki/%E5%A2%9E%E5%B9%BF%E8%B4%A4%E6%96%87
(accessed 2012-10-04).

End.